Maištininkas by Valentina Zeitler

„Maištininkas“ – trečias diplomatės Valentinos Zeitler istorinis romanas. Šį kartą jis nukelia mus į šešioliktąjį amžių, trumpoką Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo laikotarpį. Pa­sta­ro­jo fa­vo­ri­tas ku­ni­gaikš­tis My­ko­las Glins­kis – pa­grin­di­nis ro­ma­no vei­kė­jas. Po Di­džio­jo kunigaikš­čio Alek­sand­ro mir­ties jis, dau­ge­lio is­to­ri­kų nuo­mo­ne, iš as­me­ni­nių


Genre: Istorinis romanas
Skelbta
Laikraščio UAB "Dzūkų Žinios" projektas SKAITLIUKAS.EU